Author: pathatta

WHAT IS SMART FARM ?

เพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม วันนี้ เดอะฮาร์เวสต์ มาให้ความรู้ว่าอะไรคือ สมาร์มฟาร์ม แล้วทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นในยุคดิจิทัล ของคนรุ่นใหม่ 4.0